ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ-Φ.Π.Α

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ       ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ

  • ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ
  • ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
  • ΑΝΕΡΓΟΥΣ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ FACEBOOK:     

 για άμεση ενημέρωση

 

    Τ. 210-7563470

Τι ισχύει για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις το 2020;

Καταχώρηση 2020/01/03

 

Ηλεκτρονικές αποδείξεις

Υποχρέωση εκατομμυρίων φορολογουμένων με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες και μισθώματα ακινήτων να καλύπτουν ποσοστά έως και 30% των ετησίων πραγματικών εισοδημάτων τους με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής (μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή μέσω e-banking κ.λπ.).

Ειδικότερα:

α) Κάθε φορολογούμενος με δηλωθέντα εισοδήματα των παραπάνω κατηγοριών τα οποία δεν υπερβαίνουν ετησίως τα 66.667 ευρώ υποχρεούται να καλύπτει ποσοστό 30% με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα.

β) Κάθε φορολογούμενος με δηλωθέντα εισοδήματα των παραπάνω κατηγοριών τα οποία υπερβαίνουν αθροιστικά τα 66.667 ευρώ θα έχει την υποχρέωση κάλυψης ποσού 20.000 ευρώ με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό χαμηλότερο του 30%.

γ) Κάθε φορολογούμενος με εισοδήματα των παραπάνω κατηγοριών, του οποίου οι ετήσιες δαπάνες για ενοίκια ακινήτων, τραπεζικά δάνεια, φόρους εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ υπερβαίνουν αθροιστικά το 60% του ετησίου δηλωθέντος εισοδήματός του, υποχρεούται να καλύπτει ποσοστό 20% του εισοδήματος αυτού με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Για να ισχύσει το μειωμένο στο 20% ποσοστό θα πρέπει οι δαπάνες για ενοίκια, δάνεια και φόρους να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

δ) Κάθε φορολογούμενος με εισοδήματα των παραπάνω κατηγοριών του οποίου είναι κατασχεμένοι ένας ή περισσότεροι τραπεζικοί λογαριασμοί, υποχρεούται να καλύπτει ποσό μέχρι 5.000 ευρώ με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

ε) Στο ετήσιο πραγματικό εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισμό του ποσού δαπανών που πρέπει να καλυφθεί από τον φορολογούμενο δεν θα συνυπολογίζεται το ποσό της αναλογούσας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης καθώς και το ποσό της ετήσιας δαπάνης του φορολογούμενου για διατροφή προς τη διαζευγμένη σύζυγο ή τον διαζευγμένο σύζυγο ή προς το εξαρτώμενο τέκνο του.

στ) Σε κάθε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσοστού ή ποσού, το μη καλυπτόμενο ποσό θα φορολογείται με 22%.

Πιο αναλυτικά:

Σύμφωνα με το ψηφισθέν νομοσχέδιο της 16/12/2019:

Το απαιτούµενο ποσό δαπανών µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του πραγµατικού εισοδήµατος που προέρχεται από µισθωτή εργασία – συντάξεις και επιχειρηµατική δραστηριότητα και µέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ δαπανών.

Στον υπολογισµό του πραγµατικού εισοδήµατος δεν περιλαµβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α και το ποσό της διατροφής που δίδεται στον/στην διαζευγµένο/-η σύζυγο ή σε µέρος συµφώνου συµβίωσης ή/και εξαρτώµενο τέκνο, εφόσον καταβάλλεται µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής.

Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρµογή της κλίµακας της παραγράφου 1 προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά µεταξύ του απαιτούµενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής, πολλαπλασιαζόµενης µε συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

Στον φορολογούµενο του οποίου είναι κατασχεµένοι ένας ή περισσότεροι λογαριασµοί, πλην του ακατάσχετου λογαριασµού του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), µέχρι την 31η Δεκεµβρίου του οικείου φορολογικού έτους, το όριο δαπανών του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ δαπανών.

γ) Η προηγούµενη περίπτωση β΄ δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i) Φορολογούµενοι που έχουν συµπληρώσει το εβδοµηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους.

(ii) Άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

(iii) Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συµπαράσταση.

(iv) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.

(v) Δηµόσιοι λειτουργοί και δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.

(vi) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.

(vii) Oι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

(viii) Φορολογούµενοι που κατοικούν µόνιµα σε χωριά µε πληθυσµό έως 500 κατοίκους και σε νησιά µε πληθυσµό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους. Ως τουριστικοί τόποι ορίζονται όσοι περιλαµβάνονται στο π.δ. 899/1976, όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 664/1977.

(ix) Οι φορολογούµενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

(x) Oι φορολογούµενοι που βρίσκονται σε κατάσταση µακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των έξι (6) µηνών).

(xi) Όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστηµα. (xii) Οι φυλακισµένοι.

δ) Οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή της περίπτωσης β΄ του άρθρου αυτού, εφόσον περιλαµβάνονται στις ακόλουθες οµάδες του δείκτη τιµών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

Οµάδα 1 (Διατροφή και µη αλκοολούχα ποτά).

Οµάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).

Οµάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).

Οµάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουµένων των ενοικίων.

Οµάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).

Οµάδα 6 (Υγεία).

Οµάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουµένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχηµάτων, πλην των ποδηλάτων.

Οµάδα 8 (Επικοινωνίες).

Οµάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουµένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.

Οµάδα 10 (Εκπαίδευση).

Οµάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).

Οµάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).

 

ε) Το ποσό των δαπανών µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής δηλώνεται ατοµικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε µέρος συµφώνου συµβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, όπου καλύπτεται το απαιτούµενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων ή µερών συµφώνου συµβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να µεταφερθεί στον άλλον σύζυγο ή στο άλλο µέρος συµφώνου συµβίωσης για τυχόν κάλυψη του απαιτούµενου ποσού δαπανών. Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασµών σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (κάθε µορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) οι πραγµατικοί δικαιούχοι, οι οποίοι καθορίζονται µε βάση τις πραγµατικές περιστάσεις, µπορούν να χρησιµοποιούν τους εν λόγω λογαριασµούς ανάλογα µε τις πραγµατοποιούµενες δαπάνες τους. Τα ίδια ισχύουν και για πιστωτικές κάρτες µε δικαιούχους κύρια και πρόσθετα µέλη.

στ) Σε περίπτωση που οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί και οι οποίες αφορούν καταβολές φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και ενοίκια 5 υπερβαίνουν το εξήντα τοις εκατό (60%) τοις εκατό του πραγµατικού εισοδήµατος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1β΄ του παρόντος, το απαιτούµενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται στο είκοσι τοις εκατό (20%). Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής, όπως ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παρούσας.

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζεται η διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δεδοµένων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών.» 2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 προστίθεται, µετά τηv κλίµακα, εδάφιο ως εξής: «Για τα εισοδήµατα από ακίνητη περιουσία που φορολογούνται σύµφωνα µε την ανωτέρω κλίµακα, εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος 6 του άρθρου 15.»

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-142345140-1