ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ-Φ.Π.Α

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ      ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ

  • ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ
  • ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
  • ΑΝΕΡΓΟΥΣ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ FACEBOOK:     

 για άμεση ενημέρωση

 

Ποιες είναι οι νέες ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν;Τι ισχύει για την αδήλωτη εργασία;

Καταχώρηση 2018/07/10

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Το σχέδιο νόμου αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη, με τα οποία εισάγονται ρυθμίσεις:

α) για την επίλυση ασφαλιστικών ζητημάτων,

β) για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, καθώς και την προστασία των εργαζομένων,

γ) για την ολοκληρωμένη παρέμβαση υπέρ των ασυνόδευτων στη χώρα μας ανηλίκων - υπηκόων τρίτων χωρών και

δ) για την αντιμετώπιση μιας σειράς ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το Μέρος Α' του σχεδίου νόμου (άρθρα 1 έως 4), με τίτλο «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις», συγκροτείται από ένα σύνολο διατάξεων με σκοπό την ενοποίηση και την επιτάχυνση διαδικασιών.

Ρυθμίζεται ενιαία για πρώτη φορά η έναρξη του δικαιώματος καταβολής σύνταξης για το σύνολο των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ και, επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να μη διακόψει την απασχόλησή του, εφόσον δηλώσει τούτο στην αίτηση συνταξιοδότησης.

Χορηγείται, πλέον, η δυνατότητα διαγραφής οφειλών ή τόκων και πρόσθετων τελών που δημιουργήθηκαν, ενώ ο ασφαλισμένος τελούσε σε εύλογη αμφιβολία για την υπαγωγή του ή όχι στην ασφάλιση ενός φορέα. Με υπουργική απόφαση, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, θα επιλύεται η αμφισβήτηση για κατηγορίες ασφαλισμένων.

Τέλος, επιλύεται ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε σημαντικό αριθμό ασφαλισμένων, συνιστάμενο στη μεγάλη καθυστέρηση για την υπαγωγή στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ. Λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών, οι ασφαλισμένοι έμεναν ανασφάλιστοι για αρκετό καιρό, στερούμενοι κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων, ενώ, όταν τελικά κρίνονταν ως υπακτέοι, ξεκινούσαν την ασφάλισή τους με οφειλές, λόγω της αναδρομικής απογραφής τους.

Πλέον, θα μπορούν να υπάγονται στην ασφάλιση, με την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, όπου απαιτείται, ή με την υποβολή στον ΕΦΚΑ του Απογραφικού Δελτίου, με την επιφύλαξη της εκ των υστέρων ολοκλήρωσης του ελέγχου.

Αλλες διατάξεις (Μέρους Β') αναφέρονται στα εξής θέματα:
1. Αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας.
2. Προστασία των εργαζομένων σε εργολάβο και υπεργολάβο.
3. Προστασία των απασχολούμενων σε καθεστώς μαθητείας και πρακτικής άσκησης.
4. Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του θέρους.
5. Προστασία της τήρησης του ωραρίου εργασίας.

Αναλυτικότερα:

1. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εισάγουν μια νέα αρχιτεκτονική στα πρόστιμα που επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ στους εργοδότες που απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους, δίδοντας κίνητρα για την κανονικοποίηση της αγοράς εργασίας και αποβλέποντας στην προστασία των εργαζομένων και τη δημιουργία νέων θέσεων ασφαλισμένης εργασίας.


2. Εισάγεται στο ελληνικό δίκαιο ένα ολοκληρωμένο σύστημα κανόνων, που καθιερώνει την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη αναθέτοντα, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων κατά την εκτέλεση ενός ανατεθειμένου έργου, διευρύνοντας έτσι το πεδίο προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

3. . Με τη σχετική ρύθμιση στο παρόν σχέδιο νόμου προβλέπεται η υποχρέωση καταχώρισης στο Πληροφορικό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» όλων των μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα καθιερώνεται ανώτατο όριο αριθμού για τους μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε τουριστικές επιχειρήσεις.

4. Με την προτεινόμενη ρύθμιση χορηγείται η δυνατότητα να καθοριστούν άμεσα, μέσω υπουργικών αποφάσεων, ιδίως η διαδικασία και η μέθοδος προσδιορισμού των φυσικών μεγεθών που σχετίζονται με τη θερμική καταπόνηση, το είδος των εργασιών και οι κατηγορίες των εργαζομένων που εκτίθενται σε υψηλή θερμική καταπόνηση, καθώς και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία των εργαζομένων.

5. Τέλος, διορθώνεται η διατύπωση σε συγκεκριμένη παράγραφο διάταξης που τυποποιεί τις πιθανές παραβάσεις σε σχέση με το ωράριο εργασίας, σε αρμονία με τον κυρίως κορμό της νομοθετικής ρύθμισης.

Άλλες διατάξεις


-διορισμό ενός επιτρόπου για κάθε ασυνόδευτο ανήλικο που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια.

Ο επίτροπος επιτελεί εγγυητικό ρόλο για τα συμφέροντα του ανηλίκου, συμπληρώνει την περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητά του και ταυτίζεται νοηματικά με το φυσικό εκείνο πρόσωπο, το οποίο έχει ως καθήκον να διασφαλίζει το βέλτιστο συμφέρον και τη συνολική ευημερία του παιδιού.

Συστηματικά, το Κεφάλαιο Α' του Μέρους Γ', το οποίο εκτείνεται στα άρθρα 13 έως 23, αφορά στην παροχή των απαραίτητων για την εφαρμογή του νόμου ορισμών, τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του νόμου, τη θεσμοθέτηση των οργάνων του θεσμού της Επιτροπείας και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του Εισαγγελέα, που αποτελεί όργανο της Επιτροπείας.

Επίσης, στα εν λόγω άρθρα, παρέχονται οι απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές, που αφορούν σε ειδικότερα θέματα που αναφύονται στην πράξη κατά το διορισμό του επιτρόπου, πραγματοποιείται ενδελεχής και λεπτομερής παράθεση των αρμοδιοτήτων με τις οποίες επιφορτίζεται ο επίτροπος, προβλέπεται η σύσταση και ο τρόπος λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου Επιτροπείας, προβλέπονται ειδικότερες διατυπώσεις που αφορούν στη δυνατότητα διαβίωσης του ανηλίκου σε τρίτους, είτε σε κατάλληλο κέντρο φιλοξενίας είτε σε κατάλληλη μονάδα ημιαυτόνομης διαβίωσης είτε και σε ανάδοχους γονείς, ενώ τέλος, για πρώτη φορά, θεσμοθετείται ο τρόπος αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντος του ανηλίκου και η έκταση της ευθύνης για τις ενέργειες του επαγγελματία επιτρόπου.

Το Κεφάλαιο Β' του Μέρους Γ, το οποίο εκτείνεται στα άρθρα 24 έως 32 και φέρει τον τίτλο «Οργανωτικές διατάξεις για το σύστημα επαγγελματικής επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων», προβλέπει τη σύσταση Διεύθυνσης Προστασίας του συστήματος επαγγελματικής επιτροπείας και θεσμοθετεί την τήρηση τριών Μητρώων, του Μητρώου Ασυνόδευτων Ανηλίκων, του Μητρώου Επαγγελματιών Επιτρόπων και ενός νέου, του Μητρώου Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Επίσης, παρέχονται οι αναγκαίες οδηγίες που αφορούν στη διαδικασία επιλογής των επαγγελματιών επιτρόπων και τέλος προβλέπεται ο τρόπος αναστολής και λήξης της επιτροπείας, αλλά και της διαγραφής των επιτρόπων από το σχετικό Μητρώο.

Το Μέρος Δ' του παρόντος σχεδίου νόμου (άρθρα 33 έως 52), με τίτλο «Λοιπές διατάξεις», περιλαμβάνει ένα σύστημα ρυθμίσεων για τα ακόλουθα θέματα:

1. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του επιδόματος λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη που χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε εργαζόμενους (άρθρο 33).
2. Επανακαθορισμός των προϋποθέσεων υπό τις οποίες ο άνεργος διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου, ενώ παρακολουθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης και εισαγωγή μεταβατικών διατάξεων για κάποιους διαγραφέντες από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (άρθρο 34)
3. Ορισμός ως ακατάσχετης της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης που δίδεται από τον ΟΑΕΔ σε επιδοτούμενους ή μη ανέργους που δοκιμάζονται ιδιαίτερα από οικονομική ή άλλη αιτία (άρθρο 35)
4. Επέκταση της δυνατότητας παραχώρησης ακινήτων ιδιοκτησίας του ΟΑΕΔ σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και σε λοιπά νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, προς χρήση που θα εξυπηρετεί δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό, καθώς και σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (άρθρο 36).
5. Παροχή της δυνατότητας παραχώρησης ακινήτων που ανήκουν σε Φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη φιλοξενία εκδηλώσεων πολιτιστικού ιδίως χαρακτήρα, με σεβασμό προς τον χαρακτήρα των ακινήτων (άρθρο 37).
6. Ανάθεση στους οικείους Δήμους της φροντίδας και της προστασίας των ελεύθερων χώρων οικισμών του τέως ΟΕΚ και ήδη ΟΑΕΔ, που είναι σε κοινή χρήση (άρθρο 38).
7. Εκσυγχρονισμός του τρόπου επιχορήγησης του κλάδου ανεργίας - στράτευσης του ΟΑΕΔ (άρθρο 39).
8. θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής κοινοποίησης των πράξεων και των εγγράφων του ΣΕΠΕ προς τους διοικούμενους (άρθρο 40).
9. Αναγνώριση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου (άρθρο 41).
10. Νομοθετικός καθορισμός της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας (άρθρο 42).
11. Αναμόρφωση και αποσαφήνιση του ισχύοντος πλαισίου για τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 (Α' 205), με την ενίσχυση της δράσης και της συμμετοχής σε Φορείς ΚΑΛΟ και την αποσαφήνιση του ασφαλιστικού καθεστώτος των μελών των Συνεταιρισμών Εργαζομένων (άρθρο 43).
12. Διόρθωση αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο για την αξιοποίηση ακινήτων του (άρθρο 44).
13. Ρύθμιση της έναρξης ισχύος των συμβάσεων του Υπουργείου με τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου (άρθρο 45).
14. Ένταξη στα Προγράμματα Οικονομικής Ενίσχυσης ΑμεΑ των πολιτών τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (άρθρο 46).
15. Εισαγωγή νομοθετικής εξουσιοδότησης για την εφαρμογή της διάταξης για τη διάθεση και κατανομή των καθαρών εσόδων του Ειδικού Κρατικού (Πρωτοχρονιάτικου) Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης για κοινωνικές πολιτικές (άρθρο 47).
16. Επικαιροποίηση της θεσμικής αποστολής και του σκοπού του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), και επανακαθορισμός του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών του ΔΣ του (άρθρο 48).
17. Εκκαθάριση δαπανών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 49).
18. Διόρθωση σφαλμάτων στον Οργανισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 50).αΆρθρο 6

ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δικαίωμα και προϋποθέσεις έκπτωσης

1. Αν, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, το πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 5 μειώνεται ως εξής:
α) στο ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) μηνών,
β) στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, και
γ) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

2. Στις περιπτώσεις εποχικών εργασιών, όπως αυτές ορίζονται στο τρίτο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α' 91), εφόσον ο χρόνος λειτουργίας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης δεν επαρκεί για τη συμπλήρωση του ελάχιστα απαιτούμενου χρόνου απασχόλησης των περ. α' και β' της παρ. 1, ο εργοδότης μπορεί να προβεί σε κατάτμηση της σύμβασης ορισμένου χρόνου κατά την περίοδο λειτουργίας στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος και κατά την επόμενη περίοδο λειτουργίας. Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί υποχρέωσης επαναπρόσληψης εργαζομένων εποχικών επιχειρήσεων εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του προσωπικού από την ημερομηνία και ώρα του ελέγχου και καθ' όλη τη διάρκεια των περιόδων της παρ. 1, κατά περίπτωση.

4. Ως μείωση του προσωπικού, κατά την έννοια της παρ. 3, θεωρείται:
α) η μείωση του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης σε αριθμό μικρότερο από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την ημερομηνία και ώρα του ελέγχου, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των εργαζομένων που προσέλαβε ο εργοδότης προκειμένου να τύχει της έκπτωσης,
β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζομένων από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,
γ) η θέση εργαζομένων σε διαθεσιμότητα,
δ) η εθελούσια έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής κινήτρων εθελούσιας εξόδου, και
ε) η οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου.
Αν μειωθεί το προσωπικό σύμφωνα με τις περ. α', δ' και ε', ο εργοδότης υποχρεούται, εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που επήλθε η μείωση, να προβεί σε νέα πρόσληψη με τους ίδιους όρους εργασίας, ώστε να διατηρηθεί σταθερός ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία μείωσης του προσωπικού έως αυτήν της νέας πρόσληψης προσαυξάνει την ελάχιστη περίοδο κατά την οποία ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση προσωπικού.

5. Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού της παρ. 4 δεν περιλαμβάνονται:
α) η συνταξιοδότηση εργαζομένου,
β) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου που είχε συναφθεί πριν από την ημερομηνία του ελέγχου, λόγω παρόδου της συμφωνηθείσας διάρκειας,
γ) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ύστερα από την υποβολή μήνυσης του εργοδότη κατά εργαζομένου για αξιόποινη πράξη που τέλεσε κατά την άσκηση της εργασίας του,
δ) η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζομένου, και
ε) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπού εργαζομένου.

7. Το δικαίωμα έκπτωσης του παρόντος άρθρου παρέχεται εφόσον ο εργοδότης αποδεχθεί το πρόστιμο και παραιτηθεί από την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων. Δικαίωμα έκπτωσης δεν παρέχεται όταν ο εργοδότης είναι υπότροπος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου

8. Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, βεβαιώνεται σε βάρος του εργοδότη, για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων, το υπολειπόμενο του αρχικού προστίμου ποσό.


Πηγή: Taxheaven 

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ και ΕΔΩ και ΕΔΩ

και ΕΔΩ και ΕΔΩ